Oferujemy możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zwrotu ZUS i KRUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:

  • Ubezpieczonego, t.j. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
  • Świadczeniobiorcy, t.j. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
  • Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.
  • Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to wysokość zryczałtowana.